Forskningsområde: MERGE

MERGE står för ModElling the Regional and Global Earth system och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rossby Centre/SMHI, Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola och KTH. Mer än 120 forskare, däribland seniorforskare, yngre forskare och annan personal, arbetade inom ramen för MERGE under 2017.

MERGE är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet. Tillförlitlig modellering av det regionala och globala jordsystemet är av största vikt för samhället. Även om vi redan idag har tillräcklig kunskap om klimatförändringarna för att motivera utsläppsminskande åtgärder och en anpassning av samhället, finns det fortfarande ett behov av att bättre förstå de osäkerheter som återstår i att bedöma klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Dessa osäkerhetsfaktorer har att göra med klimatkänslighet, återkoppling från och samverkan med jordsystemet samt ofullständig kunskap om samspelet mellan fysiska och biologiska beståndsdelar av klimatet/jordsystemet. Forskning om detta kan i sin tur stödja begränsnings- och anpassningsinsatser på global, regional och lokal nivå.

Visionen för MERGE är att inrätta och utveckla ett centralt nav för mångvetenskaplig modellering av klimatet/jordsystemet med världsledande forskning och forskarutbildning om samspelet mellan klimatet och jordbiosfären (bl a växtlighet, markanvändning, biogeokemiska kretslopp och aerosoler). Verksamheten inkluderar också en samhällsdialog mellan forskare och intressenter.

 

Samarbetspartners

Antal forskare:

Mer än 120 forskare, däribland seniorforskare, yngre forskare och annan personal, arbetade inom ramen för MERGE under 2017.

Forskningsområden

De fyra centrala forskningsområden för MERGE är:

  1. Modellutveckling och scenarier
  2. Förhistoriska klimat- och växtlighetsvariationer
  3. Växtlighet, utsläpp och partiklar
  4. Avancerad data- och modellanalys

Budget:

MERGE erhåller 9 miljoner kronor årligen i statsanslag.

MERGE:s Organisationsstruktur

MERGE:s Webbplats

Kontakt:

Samordnare
Forskare Paul Miller
Lunds universitet
Tel.: 046-2224072
paul.miller@nateko.lu.se

Vice samordnare
Forskare Birgitta Svenningsson
Lunds universitet
Tel.: 046-2227639
birgitta.svenningsson@nuclear.lu.se

Projektkoordinator
Lina Nikoleris
Lunds universitet
Tel.: 076 1348562
lina.nikoleris@cec.lu.se