Forskningsområde: BECC

Med 200 forskare från Lunds och Göteborgs universitet bedriver BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate) natur- och samhällsvetenskaplig forskning som är av avgörande betydelse för att förstå hur markanvändning och klimatförändringar som orsakats av människor inverkar på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå.

Vi kombinerar empiriska studier med samhällsvetenskapliga metoder och ekonomisk och ekologisk modellering för att öka vår förmåga att förutsäga hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster påverkas av olika framtida förväntade förändringar av markanvändning och klimatet. Genom att analysera mönster, tendenser och variationer i den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster i samband med klimatförändringar och koppla det till politik och styrning kan vår forskning ge underlag till beslutsfattare på många olika nivåer.

Visionen för BECC är att erbjuda en världsledande forskningsmiljö som sammanför excellent forskning och utbildning vid Lunds och Göteborgs universitet för att tillgodose samhällets växande behov av vetenskaplig kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster för regionalt och globalt politiskt arbete och beslutsfattande i en värld i snabb förändring.

 

Samarbetspartners:

BECC

Antal forskare:

BECC samlar mer än 170 seniorforskare och 60 doktorander från 10 institutioner vid Lunds och Göteborgs universitet.Dessutom har mer än 140 studenter deltagit i forskarskolan ClimBEco sedan den startade 2010. Varje år handleds omkring 40 studenter på avancerad nivå av BECC-forskare.

Forskningsområde:

BECC har tre temaområden:

  1. Avgränsning av kolkretsloppet för att definiera och begränsa klimatförändringar (webbsida på engelska). Temaledare: Edith Hammer
  2. Integrering av ekosystemtjänster i beslut om markanvändning vid globala förändringar (webbsida på engelska). Temaledare: Cecilia Akselsson
  3. Verksamma strategier för bevarande av den biologiska mångfalden vid påverkan av förändringar av klimat och markanvändning (webbsida på engelska). Temaledare: Johan Ekroos

Budget:

BECC erhåller 25 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur:

BECC

Webbsida::

BECC

Kontakt:

Forskningskoordinator: Josefin Madjidian
Tel.: 046-222 98 15
josefin.madjidian@cec.lu.se

Forskningsadministratör: Lina Nikoleris
Tel.: 076-134 85 62
lina.nikoleris@cec.lu.se

Samordnare Lund: Henrik Smith
Tel.: 046-222 93 79
henrik.smith@biol.lu.se

Samordnare Göteborg: Håkan Pleijel
Tel.: 031-786 25 32
hakan.pleijel@bioenv.gu.se

Vice samordnare: Ben Smith
Tel.: 046-222 43 54
benjamin.smith@nateko.lu.se